چالش مهندسی معکوس دوم - دندان مار

توضیحات

دوش چون طاووس می‌نازیدم اندر باغ وصل
دیگر امروز از فراق یار می‌پیچم چو مار
قالب پرچم در این سوال به صورت parcham{some_l33t_string} است.

حل چالش

اول از هر چیز، نوع فایل را بررسی می‌کنیم:

$ file a.out 
a.out: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=e3ecfce816610debcdf5b324bbff30a86b4dc4d0, stripped

وقتی که برنامه را با ltrace یا strace اجرا می‌کنیم، چیز خاصی عایدمان نمی‌شود. بنابراین با رادار۲ سراغش می‌رویم:

$ radare2 -AA a.out 
[x] Analyze all flags starting with sym. and entry0 (aa)
[x] Analyze function calls (aac)
[x] Analyze len bytes of instructions for references (aar)
[x] Check for vtables
[x] Type matching analysis for all functions (aaft)
[x] Propagate noreturn information
[x] Use -AA or aaaa to perform additional experimental analysis.
[x] Finding function preludes
[x] Enable constraint types analysis for variables
[0x00001100]> s main
[0x000011e9]> pdgo
  0x000011e9  |undefined8 main(void)
         |{
         |  int32_t iVar1;
         |  undefined8 uVar2;
         |  int64_t iVar3;
         |  int64_t *piVar4;
         |  int64_t *piVar5;
         |  int64_t var_480h;
         |  int64_t var_40h;
         |  int64_t var_38h;
         |  int32_t var_30h;
         |  undefined4 var_2ch;
         |  int64_t var_28h;
         |  int64_t var_20h;
         |  int64_t var_18h;
         |  int64_t var_10h;
         |  int32_t var_8h;
         |  int64_t var_4h;
         |  
  0x00001206  |  iVar3 = 0x87;
  0x0000120e  |  piVar4 = (int64_t *)0x2010;
  0x0000120e  |  piVar5 = &var_480h;
  0x00001211  |  while (iVar3 != 0) {
  0x00001211  |    iVar3 = iVar3 + -1;
  0x00001211  |    *piVar5 = *piVar4;
  0x00001211  |    piVar4 = piVar4 + 1;
  0x00001211  |    piVar5 = piVar5 + 1;
         |  }
  0x0000121c  |  *(undefined4 *)piVar5 = *(undefined4 *)piVar4;
  0x00001229  |  *(undefined *)((int64_t)piVar5 + 4) = *(undefined *)((int64_t)piVar4 + 4);
  0x0000123a  |  var_10h = (int64_t)fcn.0000134c;
  0x00001245  |  var_18h = (int64_t)fcn.00001882;
  0x00001250  |  var_20h = (int64_t)fcn.00001cca;
  0x0000125b  |  var_28h = (int64_t)fcn.0000188d;
  0x00001266  |  iVar1 = fcn.00001cd5((int64_t)fcn.0000134c);
  0x0000126e  |  if (iVar1 == -1) {
  0x00001270  |    uVar2 = 1;
         |  } else {
  0x0000127a  |    fcn.0000134c();
  0x0000127f  |    var_2ch = 0x43d;
  0x00001286  |    var_4h._0_4_ = 0;
  0x000012bd  |    while ((int32_t)var_4h < 0x43d) {
  0x0000129c  |      var_40h = (int64_t)(undefined *)(var_10h + (int32_t)var_4h);
  0x000012b1  |      *(undefined *)(var_10h + (int32_t)var_4h) = *(undefined *)((int64_t)&var_480h + (int64_t)(int32_t)var_4h);
  0x000012b3  |      var_4h._0_4_ = (int32_t)var_4h + 1;
         |    }
  0x000012c3  |    iVar1 = (int32_t)var_18h - (int32_t)var_10h;
  0x000012cc  |    var_30h = iVar1 + -0x43d;
  0x000012d3  |    var_8h = 0;
  0x00001309  |    while (var_8h < iVar1 + -0x440) {
  0x000012ee  |      var_38h = var_10h + (int64_t)var_8h + 0x43d;
  0x000012f9  |      *(undefined *)var_38h = 0x90;
  0x000012fc  |      var_8h = var_8h + 1;
         |    }
  0x0000131e  |    sym.imp.printf(0x2008, var_20h);
  0x00001336  |    sym.imp.printf(0x2008, var_20h);
  0x00001340  |    sym.imp.putchar(10);
  0x00001345  |    uVar2 = 0;
         |  }
  0x0000134b  |  return uVar2;
         |}

تابع main بسیار کوتاه به نظر می‌رسد. در جایی تابع printf یا puts یا چیزهای مشابه مشاهده نمی‌شود که بتوان چاپ‌شدن مارپیچ‌ها را به آن منسوب کرد. پس احتمالا تابع fcn.0000134c که در خط 0x0000127a صدا زده شده، وظیفه‌ی چاپ مارپیچ‌ها را بر عهده دارد.
یک حرکت اشتباه، این است که همین ابتدا به بررسی این تابع بپردازیم. اصولا بایستی در مهندسی معکوس، توابعی که درون تابع فعلی صدا زده‌شده‌اند، به شکل جعبه‌سیاه ببینیم و تلاش کنیم که همین تابع فعلی را تا حد ممکن درک کنیم. پس به بررسی تابع main ادامه می‌دهیم.
یک شرط در 0x0000126e می‌بینیم که احتمالا بایستی درون else برویم. در غیر این صورت برنامه خیلی زود به پایان می‌رسد و بعید است که پرچم را تا آن لحظه ساخته باشد. پس به درون else می‌رویم و فرض می‌کنیم که شرط نادرست خواهد بود.
در همان ابتدای بلوک مربوط به else، یک حلقه در خط 0x000012bd مشاهده می‌شود. با کمی دقت و به سادگی، می‌توان فهمید که این حلقه مشغول به کپی‌کردن یک قسمت از حافظه درون یک قسمت دیگر است. در کجا کپی می‌کند؟ در var_10h که کمی بالاتر مقدارش برابر با آدرس تابع fcn.0000134c قرار داده است. از کجا کپی می‌کند؟ از بافر var_480h که به نظر می‌رسد مقداردهی نشده است. اما اگر بیشتر دقت کنیم، می‌بینیم که آدرس این بافر در خط 0x0000120e مورد استفاده قرار گرفته است و درون piVar5 ریخته شده است. سپس از حافظه‌ای که piVar4 به آن اشاره می‌کند، به داخل piVar5 کپی شده است.
پس بایستی سراغ حافظه‌ی مربوط به piVar4 برویم و ببینم آنجا چه چیزی نوشته شده است که بدین ترتیب کپی می‌شود. بنابراین انجامش می‌دهیم:

[0x000011e9]> s 0x2010
[0x00002010]> px
- offset -  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0123456789ABCDEF
0x00002010 f30f 1efa 5548 89e5 4881 ecd0 0000 00c7 ....UH..H.......
0x00002020 45e4 b50c 0000 c745 fc01 0000 00c7 45e0 E......E......E.
0x00002030 0100 0000 c745 8070 0000 00c7 4584 7200 .....E.p....E.r.
0x00002040 0000 c745 8868 0000 00c7 458c 6d00 0000 ...E.h....E.m...
0x00002050 c745 9041 0000 00c7 4594 3300 0000 c745 .E.A....E.3....E
0x00002060 9830 0000 00c7 459c 3300 0000 c745 a034 .0....E.3....E.4
0x00002070 0000 00c7 45a4 7400 0000 c745 a85f 0000 ....E.t....E._..
0x00002080 00c7 45ac 3100 0000 c745 b034 0000 00c7 ..E.1....E.4....
0x00002090 45b4 5900 0000 c745 b870 0000 00c7 45bc E.Y....E.p....E.
0x000020a0 5400 0000 c745 c048 0000 00c7 45c4 6e00 T....E.H....E.n.
0x000020b0 0000 c745 c87d 0000 00c7 8530 ffff ff61 ...E.}.....0...a
0x000020c0 0000 00c7 8534 ffff ff63 0000 00c7 8538 .....4...c.....8
0x000020d0 ffff ff61 0000 00c7 853c ffff ff7b 0000 ...a.....<...{..
0x000020e0 00c7 8540 ffff ff77 0000 00c7 8544 ffff ...@...w.....D..
0x000020f0 ff73 0000 00c7 8548 ffff ff6d 0000 00c7 .s.....H...m....
0x00002100 854c ffff ff5f 0000 00c7 8550 ffff ff55 .L..._.....P...U

به نظر می‌رسد که محتوای این قسمت از حافظه، نظم خاصی دارد. مثلا حرف E را به تکرر بسیار می‌توان مشاهده کرد. از روی بایت‌های آن، می‌توان حدس زد که احتمالا در این قسمت، تعدادی دستور قرار داده شده است. پس حدس را امتحان می‌کنیم و دستور pd را اجرا می‌کنیم:

[0x00002010]> pd
      ; DATA XREF from main @ 0x11ff
      0x00002010   f30f1efa    endbr64
      0x00002014   55       push rbp
      0x00002015   4889e5     mov rbp, rsp
      0x00002018   4881ecd00000. sub rsp, 0xd0
      0x0000201f   c745e4b50c00. mov dword [rbp - 0x1c], 0xcb5 ; 3253
      0x00002026   c745fc010000. mov dword [rbp - 4], 1
      0x0000202d   c745e0010000. mov dword [rbp - 0x20], 1
      ; DATA XREF from fcn.00001d40 @ 0x1d5d
      0x00002034   c74580700000. mov dword [rbp - 0x80], 0x70 ; 'p'
      0x0000203b   c74584720000. mov dword [rbp - 0x7c], 0x72 ; 'r'
      0x00002042   c74588680000. mov dword [rbp - 0x78], 0x68 ; 'h'
      0x00002049   c7458c6d0000. mov dword [rbp - 0x74], 0x6d ; 'm'
      0x00002050   c74590410000. mov dword [rbp - 0x70], 0x41 ; 'A'
      0x00002057   c74594330000. mov dword [rbp - 0x6c], 0x33 ; '3'
      0x0000205e   c74598300000. mov dword [rbp - 0x68], 0x30 ; '0'
      0x00002065   c7459c330000. mov dword [rbp - 0x64], 0x33 ; '3'
      0x0000206c   c745a0340000. mov dword [rbp - 0x60], 0x34 ; '4'
      0x00002073   c745a4740000. mov dword [rbp - 0x5c], 0x74 ; 't'
      0x0000207a   c745a85f0000. mov dword [rbp - 0x58], 0x5f ; '_'
      0x00002081   c745ac310000. mov dword [rbp - 0x54], 0x31 ; '1'
      0x00002088   c745b0340000. mov dword [rbp - 0x50], 0x34 ; '4'
      0x0000208f   c745b4590000. mov dword [rbp - 0x4c], 0x59 ; 'Y'
      0x00002096   c745b8700000. mov dword [rbp - 0x48], 0x70 ; 'p'
      0x0000209d   c745bc540000. mov dword [rbp - 0x44], 0x54 ; 'T'
      0x000020a4   c745c0480000. mov dword [rbp - 0x40], 0x48 ; 'H'
      0x000020ab   c745c46e0000. mov dword [rbp - 0x3c], 0x6e ; 'n'
      0x000020b2   c745c87d0000. mov dword [rbp - 0x38], 0x7d ; '}'
      0x000020b9   c78530ffffff. mov dword [rbp - 0xd0], 0x61 ; 'a'
      0x000020c3   c78534ffffff. mov dword [rbp - 0xcc], 0x63 ; 'c'
      0x000020cd   c78538ffffff. mov dword [rbp - 0xc8], 0x61 ; 'a'
      0x000020d7   c7853cffffff. mov dword [rbp - 0xc4], 0x7b ; '{'
      0x000020e1   c78540ffffff. mov dword [rbp - 0xc0], 0x77 ; 'w'
      0x000020eb   c78544ffffff. mov dword [rbp - 0xbc], 0x73 ; 's'
      0x000020f5   c78548ffffff. mov dword [rbp - 0xb8], 0x6d ; 'm'
      0x000020ff   c7854cffffff. mov dword [rbp - 0xb4], 0x5f ; '_'
      0x00002109   c78550ffffff. mov dword [rbp - 0xb0], 0x55 ; 'U'
      0x00002113   c78554ffffff. mov dword [rbp - 0xac], 0x30 ; '0'
      0x0000211d   c78558ffffff. mov dword [rbp - 0xa8], 0x62 ; 'b'
      0x00002127   c7855cffffff. mov dword [rbp - 0xa4], 0x4e ; 'N'
      0x00002131   c78560ffffff. mov dword [rbp - 0xa0], 0x72 ; 'r'
      0x0000213b   c78564ffffff. mov dword [rbp - 0x9c], 0x5f ; '_'
      0x00002145   c78568ffffff. mov dword [rbp - 0x98], 0x34 ; '4'
      0x0000214f   c7856cffffff. mov dword [rbp - 0x94], 0x63 ; 'c'
      0x00002159   c78570ffffff. mov dword [rbp - 0x90], 0x31 ; '1'
      0x00002163   c78574ffffff. mov dword [rbp - 0x8c], 0x47 ; 'G'
      0x0000216d   eb04      jmp 0x2173
      ; CODE XREF from section..rodata @ +0x17c
      0x0000216f   8345fc01    add dword [rbp - 4], 1
      ; CODE XREF from section..rodata @ +0x16d
      0x00002173   8b45fc     mov eax, dword [rbp - 4]
      0x00002176   0fafc0     imul eax, eax
      0x00002179   3945e4     cmp dword [rbp - 0x1c], eax
      0x0000217c   7ff1      jg 0x216f
      0x0000217e   8b45fc     mov eax, dword [rbp - 4]
      0x00002181   0fafc0     imul eax, eax
      0x00002184   3945e4     cmp dword [rbp - 0x1c], eax
      0x00002187   7404      je 0x218d
      0x00002189   8345fc01    add dword [rbp - 4], 1
      ; CODE XREF from section..rodata @ +0x187
      0x0000218d   8b45fc     mov eax, dword [rbp - 4]
      0x00002190   99       cdq
      0x00002191   c1ea1f     shr edx, 0x1f
      0x00002194   01d0      add eax, edx
      0x00002196   83e001     and eax, 1
      0x00002199   29d0      sub eax, edx
      0x0000219b   83f801     cmp eax, 1
      0x0000219e   7404      je 0x21a4
      0x000021a0   8345fc01    add dword [rbp - 4], 1

خروجی عجیبی به دست آوردیم. تعداد زیادی دستور mov می‌بینیم که نویسه‌های معتبر را جابجا می‌کنند. اگر کمی دقت کنیم، نظم ساده‌ای در این نویسه‌های می‌بینیم. در واقع پرچم، به شکل یکی در میان، دو قسمت شده و این قسمت‌ها پشت سر هم آورده شده‌اند.
بنابراین، پرچم به شکل زیر است:

parcham{Aw3s0m3_4Ut0_b1N4rY_p4TcH1nG}