تحلیل بدافزار

تحلیل بدافزار

ز تندباد حوادث نمی‌توان دیدن     در این چمن که گلی بوده است یا سمنی

چرا دسته‌ی بدافزار در دوره‌ی پرچم وجود دارد؟ و اصلا چه چیزی قرار است در این منزل فرا بگیریم؟ برای دریافت پاسخ این سوالات، این ویدئو را ببینید.

ابزارهایی که در این ویدئو از آن‌ها صحبت کردیم:

تحلیل بدافزار یا مهندسی معکوس؟

مثال اولی که به آن می‌پردازیم مربوط به مسابقه‌ی خاصی نیست ولی سوال بسیار خوبی است. فایل این چالش را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

در ابتدا تلاش کنید که خودتان این سوال را حل کنید سپس ویدیوی آن را ببینید.

اسکریپت حل سوال با r2pip:‌

#!/usr/bin/env python3

import r2pipe 
import time	

def opcode1(operand1, operand2, flag):
 flag[operand1] = operand2
 return flag

def opcode2(operand1, flag):
 global xor_key
 xor_key = flag[operand1]
 return flag

def opcode3(operand1, flag):
 res = xor_key ^ flag[operand1]
 flag[operand1] = res
 return flag

r2 = r2pipe.open("./vm1.exe")
r2.cmd('aaa')
#print(r2.cmd("afl"))

r2.cmd("s 0x404040")
flag_data = (r2.cmd("p8 255"))
flag = [0] *256
for i in range(int(len(flag_data)/2)):
 flag [i] = int(flag_data[2*i:2*i+2] , 16)
xor = 0

r2.cmd("s 0x404040 + 0xff")
data = (r2.cmd("pxWq")).split()
for inx,d in enumerate(data):
 d = d[2:]
 tmp = [d[i:i+2] for i in range (0, 8, 2)][::-1]
 data[inx] = "".join(tmp)
 #print(d , data[inx])
data = "".join(data)

opcode = ""
operand1 = ""
operand2 = ""
opcode = data[:2]
counter = 2

while(opcode == "01" or opcode == "02" or opcode == "03"):
 operand1 = int(data[counter:counter + 2] , 16)
 counter += 2
 operand2 = int(data[counter:counter + 2] , 16)
 counter += 2
 #print (opcode , operand1 , operand2)
 #next
 #time.sleep(1)
 if opcode == "01":
  flag = opcode1(operand1, operand2, flag)

 elif opcode == "02":
  flag = opcode2(operand1, flag)
 
 else:
  flag = opcode3(operand1, flag)
 
 opcode = data[counter:counter + 2]
 counter += 2

flag_str = ""
for i in range(len(flag)):
 flag_str += chr(flag[i])
 if chr(flag[i]) == "}":
  break
print(flag_str)
      
اسکریپت حل سوال با IDAPython:‌
from idaapi import *

xor_key = 0


def one(operand1, operand2, vm_offset):
  PatchByte(vm_offset+operand1, operand2)
  return "opcode: 1"


def two(operand1, operand2, vm_offset):
  global xor_key
  xor_key = Byte(vm_offset + operand1)
  return "opcode: 2"


def three(operand1, operand2, vm_offset):
  res = xor_key ^ Byte(vm_offset + operand1)
  PatchByte(vm_offset+operand1, res)
  return "opcode: 3"


def vm_interpreter(code, operand1, operand2, vm_offset):

  opcode = {
    1: one,
    2: two,
    3: three
  }

  callback = opcode.get(code, lambda operand1, operand2,
             vm_offset: "invalid opcode")

  return callback(operand1, operand2, vm_offset)


def parse_vm_bytecode(vm_offset, size):
  jmp = 0xff # vm virutal address bytecode offset
  vm_code = vm_offset + 0xff
  counter = 0

  while(counter <= size - 3 - 0xff):
    opcode = Byte(vm_code+counter)
    counter += 1
    operand1 = Byte(vm_code+counter)
    counter += 1
    operand2 = Byte(vm_code+counter)
    vm_interpreter(opcode, operand1, operand2, vm_offset)
    counter += 1


def print_flag(vm_offset):
  print GetString(vm_offset, -1, ASCSTR_C)


def decode_vm(vm_offset, size):
  parse_vm_bytecode(vm_offset, size)
  print_flag(vm_offset)


decode_vm(0x404040, 0x1fb)       
      

تحلیل بدافزار یا جرم‌شناسی؟

مثال دومی که به آن می‌پردازیم مربوط به مسابقه‌ی Sharif CTF 7 است. فایل این چالش را می‌توانید از اینجا دریافت کنید. باز هم توصیه می‌کنیم اول خودتان تلاش کنید سوال را حل کنید.

اکنون که طریق دیگرم نیست

به‌روزرسانی: با توجه به اتمام مهلت ارسال پاسخ، مشروح راه‌حل مربوط به دو سوال مسابقه را می‌توانید در اینجا و اینجا ببینید.

اکنون در صفحه‌ی پرچم‌گیری چالش جدیدی پیش روی شماست. این چالش، نسبتا آسان‌ است و تا ۱۱ آبان مهلت دارید که برای آن پرچم ارسال کنید. بعد از روز ۱۱ام، چالش دیگری که نسبتا سخت‌تر است پیش روی شما قرار خواهد گرفت که برای فرستادن پرچم آن تا ۱۷ آبان مهلت دارید.

در بازه‌ی متناظر با ارسال پرچم، می‌توانید مشروح راه‌حل آن سوال را هم ارسال کنید تا هم امتیازتان در جدول بیشتر شود هم امکان کسب جایزه‌ی سوال را داشته باشید.

مشروح راه‌حل خود را در قالب Markdown بنویسید و آن را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.

موضوع ایمیل خود را به این شکل بنویسید: Malware :: TaskX که به جای X عدد 1 یا 2 قرار می‌گیرد که مشخص می‌کند راه‌حل کدام سوال نوشته شده است.