رمزنگاری

هنوز زوده!
آخ از آلمان که رمزنگاری پیام‌ها را در میانه‌ی جنگ جهانی به ما تحمیل کرد! در این منزل، با کلیت رمزنگاری و آسیب‌پذیری متداول آن آشنا می‌شوید. چالش آسانتر در هفتۀ سوم آذر و چالش دشوارتر در هفتۀ اول دی منتشر خواهد شد.

خانه زمان‌بندی دسته‌ها