شترگاوپلنگ

هنوز زوده!
دیگه اینجا یاد می‌گیری شتر کامپیوتری را از گاو کامپیوتری و گاو کامپیوتری را از پلنگ کامپیوتری تشخیص بدی! چالش آسان‌تر هفتۀ سوم بهمن و چالش دشوارتر در هفتۀ اول اسفند منتشر خواهد شد.

خانه زمان‌بندی دسته‌ها